Junjie Chen, Wenxiang Hu, Dan Hao, Yingfei Xiong, Hongyu Zhang, Lu Zhang and Bing Xie, "An Empirical Comparison of Compiler Testing Techniques," Proceedings of 38th International Conference on Software Engineering (ICSE 2016), 18-20 May 2016.

@inproceedings{JunjieChen16,

  author    = {Junjie Chen and Wenxiang Hu and Dan Hao and Yingfei Xiong and Hongyu Zhang and Lu Zhang and Bing Xie},

  title     = {An Empirical Comparison of Compiler Testing Techniques},

   booktitle = {Proc. of ICSE},

year      = {2016}

}