Dan Hao, Lu Zhang, Lei Zang, Yanbo Wang, Xingxia Wu, Tao Xie, "To Be Optimal Or Not in Test-Case Prioritization," IEEE Transactions on Software Engineering. (To Appear)

 

@article{DanHaoTSE16,

  author    = {Dan Hao and Lu Zhang and Lei Zang and Yanbo Wang and Xingxia Wu and Tao Xie},

  title     = {To Be Optimal Or Not in Test-Case Prioritization},

  journal   = {IEEE TSE},

   year      = {2016}

  }