Qing Gao, Yingfei Xiong, Yaqing Mi, Lu Zhang, Weikun Yang, Zhaoping Zhou, Bing Xie, and Hong Mei, "Safe Memory-Leak Fixing for C Programs," Proceedings of 37th International Conference on Software Engineering (ICSE 2015), 20-22 May 2015.

@inproceedings{QingGaoICSE15,

  author    = {Qing Gao and Yingfei Xiong and Yaqing Mi and Lu Zhang and Weikun Yang and Zhaoping Zhou and Bing Xie and Hong Mei},

  title     = {Safe Memory-Leak Fixing for C Programs},

  booktitle = {Proc. of ICSE},

year      = {2015}

}