Hongyu Zhang, Hee Beng Kuan Tan, Lu Zhang, Xi Lin, Xiaoyin Wang, Chun Zhang, Hong Mei, "Checking Enforcement of Integrity Constraints in Database Applications Based on Code Patterns," Journal of Systems and Software, Vol. 84, No. 12, December 2011, pp. 2253-2264.

@article{HongyuZhangJSS11,

  author    = {Hongyu Zhang and Hee Beng Kuan Tan and Lu Zhang and Xi Lin and Xiaoyin Wang and Chun Zhang and Hong Mei},

  title     = {Checking enforcement of integrity constraints in database applications based on code patterns},

  journal   = {Journal of Systems and Software},

  volume    = {84},

  number    = {12},

  year      = {2011},

  pages     = {2253-2264}

}