Lu Zhang, Tao Qin, Zhiying Zhou, Dan Hao, Jiasu Sun, "Identifying Use Cases in Source Code," Journal of Systems and Software, Vol. 79, No. 11, November 2006, pp. 1588-1598.

@article{LuZhangJSS06,

  author    = {Lu Zhang and Tao Qin and Zhiying Zhou and Dan Hao and Jiasu Sun},

  title     = {Identifying use cases in source code},

  journal   = {Journal of Systems and Software},

  volume    = {79},

  number    = {11},

  year      = {2006},

  pages     = {1588-1598}

}