General Chairs
 • Jin Song Dong, National University of Singapore
 • Shinichi Honiden, National Institute of Informatics (NII), Japan
 • Hong Mei, Shanghai Jiaotong University/Peking University, China
 • PC Chairs
 • Zhenjiang Hu, National Institute of Informatics (NII), Japan
 • Zhi Jin, Peking University, China
 • Jun Sun, National University of Singapore
 • PC Members
 • Shing-Chi Cheung, Hong Kong University of Science and Technology, China
 • Linpeng Huang, Shanghai Jiao Tong University, China
 • Katsuro Inoue, Osaka University, Japan
 • Fuyuki Ishikawa, National Institute of Informatics (NII), Japan
 • Siau Cheng Khoo, National University of Singapore
 • Xuandong Li, Nanjing University, China
 • Yang Liu, Nanyang Technological University, Singapore
 • David Lo, Singapore Management University
 • Motoshi Saeki, Tokyo Institute of Technology, Japan
 • Tetsuo Tamai, Hosei University, Japan
 • Zhenchang Xing, Nanyang Technological University, Singapore
 • Lu Zhang, Peking University, China
 • Jian Zhang, Chinese Academy of Science
 • Jianjun Zhao, Shanghai Jiao Tong University, China
 • Wenyun Zhao, Fudan University, China
 • Local Arrangement
 • Yingfei Xiong, Peking University, China
 • Qing Gao, Peking University, China